Калина - Кратунски говор- Измислен диалект

Съм сеннала прилежну ф хоримака,
истънчену наливам са с кайве,
кату мадама съм кръстосала краката
и най-културну чопла слънчуглед...
Чита „Кратунску делу”, препручитам,
тама-а-ан ду кръстусловицата га упрях
и фанах сложни думи да наплитам
утвънка рейса грацки зе, чи спря.
Изсипа начи селян`ти срид пътя
и секи някъде учити си фанА,
саде идин галфон напред-назад пристъпя
и нещу си мърмори пуд нуса.
Углежда са, ма джан-джун никуй няма,
усилну времи – баш пу груздубер.
Мъжети пробат градусити край казана,
жинити тъпчат у бурканити пипер...
Галфона грацки, с лачен`ти чипици,
умачкану сако и бозаф панталон
приглади с плюнка рехавата си косица,
изпъна врат да земи верен тон
и флези ф хоримака. Са пукашля:

-Звинети ма, гуспойце, добър ден!
Дан кажити, чи са държа прусташки,
задет` ва загуварям тъй амен...
Съм новия учител Ламби... тъй де, даскал
и ма испращат спешну ут града,
закот учител тук ни бил са вясвал
и меку казану прусветата й ф калЪ.
Пък аз... таквоз... пруфесийта ма тегли
и аку мой да ма упътити, нали,къде й училищиту. Ей, куе е времи,
учебната гудина ври и кипи!

Ми викам: - Даскале, а браус, начи!
Да знаш утга буча, чи сал със поп и кмет
ни става нищу и ептен шса убуначим,
ма то ши тряба пудгутофка най-напред.
Напримерну ши тряба да са свика
у хоримака селския съвет...
Дица кат няма, ш` трябат учиници,
да няа да дремиш ф празен кабинет!?
Пиши ма мене ф списъка,
убаче да знаиш, чи имам същу и куза...
Аа, не, бе! Няма с нея да са влача,
ма сутрин одя първен нея да паса.
Пудир на къра бързам да купая,
ачи у къщи, холан, дукату са завъртя...
Май пудир пладня тряа ми препудаваш.
Найш ко? Дувечера у кръчмата и ти ила!
Ши тряа са запузнайш със дяда попаи с кметя, (ку са сбърка да пристъпи, де),
и с другити... На сички бая дЪскити им лопат
ма инак нАуката наш кък ги вличе!
Ши тряба графика учебен да са сметни,
ама мъжети пудир пладня ич ни ги търси –
у хоримака, дукат им умекнат кулинети
наливат са, наливат... Кък я смяташ ти!?
Усвен тува...

Тук даскал Ламби попримига,
намести клюмналия на ривера карамфил
и речи:
- Сал мирак да има! Мен ми стига,чи у кратун`ти прости даскал Ламби е набил
квадратни корени, ем лирика, искуфству,природни нАуки... Ич нищу няа ма спре!
Билежник секи неска да си купи!!!Ма я кату началу да испитам теп пуне...